Wojskowe Koło Łowieckie nr 408 "WILK" © 2014 · All Rights Reserved

Dodatkowe polowanie zbiorowe - 12 stycznia 2019

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2019 roku odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 178. Zbiórka myśliwych o godzinie 8:00 w stanicy myśliwskiej w Strzeszkowie. Chętnych do udziału w polowaniu prosimy o zgłoszenie się u łowczego koła do dnia 8 stycznia 2019. Przewidziane do odtrzału - jeleń, dzik, drapieżniki nie będące w okresie ochronnym.

SPRZĄTANIE LASU

Wszystkich myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi zapraszamy do uczestnictwa w akcji sprzątania lasu zorganizowanej z inicjatywy Nadleśnictwa Głogów, Koła Łowieckiego „Kszyk” w Głogowie oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Wilk” w Głogowie, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2019 roku. Zbiórka uczestników odbędzie się w leśniczówce Koła Łowieckiego „Kszyk” w Kulowie o godzinie 8:00. Około południa akcję zwieńczy myśliwski poczęstunek i spotkanie, które będą okazją do zintegrowania lokalnego środowiska miłośników lasu.

Chęć udziału proszę zgłaszać Łowczemu WKŁ „Wilk” koledze Romanowi Królakowi do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 "Wilk" w Głogowie zawiadamia, że w dniu 15-06-2018 o godzinie 17:30 w świetlicy wiejskiej w Serbach przy ulicy Głównej odbędzie się Walne Zgromadzenie członków koła.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia koła.

2.     Sprawdzenie prawomocności obrad.

3.     Wybór przewodniczącego i sekretarza  Walnego Zgromadzenia.

4.     Odczytanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.     Uchwalenie limitu czasu dyskusji (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia).

6.     Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

7.     Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. 

8.     Sprawozdanie z działalności zarządu koła za rok łowiecki 2017/2018.

9.     Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła, oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

10.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017/2018.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2017/2018. 

13.   Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za sezon 2017/2018.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

15.   Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za sezon 2017/2018 na cele statutowe koła, a  w  szczególności na :

    - poprawę bytowania zwierzyny w dzierżawionych obwodach;

    - dokarmianie zwierzyny;

    - zagospodarowanie obwodów,

16.   Przedstawienie projektów planu działalności koła, rocznego planu łowieckiego i planu budżetu na sezon 2018/2019.

17.   Dyskusja  nad  rocznym planem łowieckim, planem budżetu i planem działalności koła.

18.   Zatwierdzenie planu działalności koła i  budżetu  na  sezon  łowiecki  2018/2019.

19.   Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

20.   Przerwa.

21.   Przedstawienie  projektów  uchwał  i  wniosków  zgłoszonych  przez  zarząd    i  członków  koła:

a.    w sprawie nadania odznaczeń dla myśliwych z koła;

b.    w sprawie upoważnienia zarządu do przeprowadzenia prac remontowych w stanicy Biernatów 

c.     w sprawie ustalenia limitu wydatków na Jubileusz 65-lecia WKŁ WILK

d.    w sprawie dyscyplinowania członków koła do udziału w Walnych Zgromadzeniach koła

e.    w sprawie zakupu bażantów do zasiedlania dzierżawionych obwodów

f.      w sprawie wyboru delegatów na Okręgowe Zwyczajne Zjazdy Delegatów

      - w sprawie uchylenia uchwał

a.  nr 34/2014 dot. utrzymania woliery w m. Grodziec Mały

22.  Zatwierdzenie zgłoszonych wcześniej projektów uchwał i wniosków .

23.  Inne sprawy: 

            - informacja dotycząca domku na Strzeszkowie i Biernatowie

            - ogłoszenie konkursu na nazwę kwatery Strzeszków i Biernatów  

            - informacja dotycząca dotacji za uprawiane użytki rolne

            - informacja dot. prac nad monografią koła;

            - rozliczenie myśliwych z prac gospodarczych

           -  wyróżnienia dla myśliwych

            - omówienie zmian prawa łowieckiego

24.  Dyskusja. 

25.  Sprawy różne.

26.  Wolne wnioski.   

27.  Zakończenie obrad i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

WAŻNE !!!

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy!

W dobie nowych wyzwań stojących  przed Polskim Związkiem Łowieckim, szczególnie w świetle  istotnych zmian Prawa Łowieckiego, czego konsekwencją jest między innymi skrócenie obecnej kadencji Okręgowych Rad Łowieckich, i w ślad za tym konieczność wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, przypominamy koleżankom i kolegom o statutowym obowiązku uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu koła. Krótki termin obliguje nas do zachowania dyscypliny organizacyjnej dotyczącej czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu koła w wyznaczonym

 

Za Zarząd 

Prezes WKŁ nr 408 ,,WILK”

Tadeusz Marut

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH

w sezonie łowieckim 2018/2019

Lp.

Data

polowania

Nr obwodu łowieckiego 

/ nazwa łowiska

Prowadzący polowanie

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie polowania

Wyszczególnienie gatunków zwierząt przewidzianych do odstrzału

Miejsce 

i godzina zbiórki uczestników polowania

Uwagi

1

06.10.2018

Obwód nr 4

Roman Królak 

Łowczy

Marian Borek, Marek Chodorowski, Paweł Sławiński, Piotr Bagrowski, Dariusz Cierniejewski, Marek Demeszuk, Andrzej Maćkowiak

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Zajazd u Macieja Tomczaka

Jerzmanowa

godz. 7 

Polowanie integracyjne kół głogowskich

2

20.10.2018

Obwód nr 52

Piotrowice

Marek Luzar

Ryszard Żywokarta, Andrzej Grzywacz, Ryszrad Cłapa, Artur Pastuch, Wiesław Demeszuk

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Stanica Biernatów

Godz. 8:00

 

3

03.11.2018

 Obwód nr 178

łow. Lubięcin

Tadusz Sokołowski

Marek Adamczyk, Józef Norkiewicz, Tomasz Augustyniak, Igor Chojnacki, Tadeusz Sokołowski

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Stanica

Strzeszków

godz. 8:00

Polowanie Hubertowskie 

(w dwóch grupach)

Obwód nr 178

łow. Strzeszków, Grochowice

Roman Królak

Łowczy

4

17.11.2018

Obwód nr 4 

Roman Królak

Łowczy

Andrzej Maćkowiak, Łukasz Ptaszyński, Piotr Bagrowski, Marek Chodorowski

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Sektor nr 8

Parking obok obiektu saperów

godz. 8:00

 

5

01.12.2018

POLOWANIE

ODWOŁANE

Obwód nr 52

Piotrowice

Marek Luzar

Członek Zarządu

Ryszard Żywokarta, Wiesław. Demeszuk

Eugeniusz Polak, 

 Eugeniusz Bednarczyk

Andrzej Grzywacz

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Stanica Biernatów

Godz. 8:00

Polowanie Barbórkowo - Mikołajkowe

6

15.12.2018

Obwód nr 178

Roman Królak

Łowczy

Andrzej Patryło

Marcin Jasianowski, Tadeusz Sokołowski

Marek Adamczyk, Józef Norkiewicz

Igor Chojnacki, Tomasz Augustyniak

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Stanica

Strzeszków

godz. 8:00

 

7

22.12.2018

Obwód nr 178

Tadusz Sokołowski

Roman

Królak

Łowczy

Tomasz Augustyniak, Marek Adamczyk, Józef Norkiewicz, Andrzej Patryło, Maciej Jasianowski

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Stanica

Strzeszków

godz. 8:00

Polowanie Wigilijne

8

05.01.2019

Obwód nr 52

Marek Luzar

Ryszard Żywokarta, Marek Demeszuk, Eugeniusz Polak, Włodzimierz Chojnacki

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Stanica Biernatów

Godz. 8:00

Polowanie Noworoczne

9

19.01.2019

Obwód nr 4

Roman Królak

Łowczy

Marian Borek, Piotr Bagrowski, Marek Chodorowski, Andrzej Maćkowiak, Łukasz Ptaszyński

Jeleń

Dzik

Lis

Jenot

Sektor nr 8

Parking obok obiektu saperów

godz. 8:00

 

UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa w polowaniach u łowczego do wtorku poprzedzającego sobotnie zbiorowe łowy. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Dotyczy to także zaproszonych przez myśliwych gości. Przypominam Kolegom, że warunkiem uczestnictwa w polowaniach jest uregulowanie bieżących zobowiązań na rzecz Koła. Polowanie Integracyjne Kół Głogowskich, Hubertowskie, Barbórkowo-Mikołajkowe, Polowanie Wigilijne i Sylwestrowe sponsorowane są przez Koło.

Zarząd WKŁ nr 408 "WILK"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 408 „WILK” w Głogowie zawiadamia, że w dniu 11.12.2015 o godzinie 17ºº w pomieszczeniu Klubu Garnizonowego odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków koła (wejście od ulicy Wojska Polskiego naprzeciwko marketu NETTO).

PORZĄDEK  NADZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA

Głogów dnia 2015-12-11

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia koła.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie go.
 5. Uchwalenie limitu czasu dyskusji ( zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego  
  Zgromadzenia).
 6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu koła za I półrocze roku łowieckiego.  (prezes, łowczy, skarbnik).
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Informacja dotycząca złożenia rezygnacji z funkcji sekretarza Koła przez Kol. Krzysztofa Kudryckiego.
 11. Odwołanie  Kol. Mariana Borka od uchwały zarządu Koła odmawiającej przyjęcia go w poczet członków koła.
 12. Rozpatrzenie sprawy umorzenia kwoty 750 pln z tytułu nieodpracowanych godzin Kol. Ryszarda Banaszaka.
 13. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków zgłoszonych przez zarząd i członków koła, a dotyczących:

-        Wyboru sekretarza koła.

-        Odwołania Kol. Mariana Borka od uchwały zarządu Koła odmawiającej przyjęcia go w poczet członków  macierzystych koła.

-        Umorzenia kwoty 750 PLN  z tytułu nieodpracowanych godzin Kol. Ryszarda Banaszaka.

-        Odstąpienia od obowiązku wypracowania społecznych roboczo – godzin na rzecz koła w zamian za zwiększenie składki na rzecz koła o 100% - do 240 zł rocznie ( propozycja Kol. Wojciecha Kuszewicza).

-        Zwolnienia z wypracowywania społecznych roboczo – godzin na rzecz koła strażników łowieckich (propozycja Kol. Wojciecha Kuszewicza).

-        Rezygnacji z obowiązku zwoływania corocznego jesiennego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła (propozycja zarządu).

-        Projekt uchwały: myśliwy, który dokonał odstrzału jelenia byka, sarny rogacza i trofeum zostało ocenione na 2 pkt. czerwone, zobowiązany jest do przekazania poroża lub parostków na rzecz koła.

 

 

14. Dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał.

15. Głosowanie uchwał, o których mowa w pkt. 13.

16. Informacja dotycząca zakupu  nieruchomości w m. Strzeszków.

17. Informacja dotycząca nieruchomości w m. Biernatów.

18. Informacja dotycząca Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz składu Organów i Komisji Okręgowej Rady Łowieckiej.

19. Informacja dotycząca prac  zespołu dotyczącego opracowania monografii koła.

20. Odczytanie pisma Kol. Ryszarda Banaszaka.

21. Informacja dotycząc rozbieżności w zakresie  nazwy koła.

22. Przerwa.

23. Dyskusja.

24. Sprawy organizacyjne.

25. Sprawy różne.

26. Wolne wnioski.

27. Zakończenie obrad i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

UWAGA!

Wraz z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymali Koleżanki/Koledzy kartę ewidencyjną myśliwego. Proszę o wypełnienie formularza w celu aktualizacji danych oraz zwrot
w trakcie Walnego Zgromadzenia sekretarzowi koła.

Prosimy o  uregulowanie zobowiązań finansowych względem koła w tym zapłatę I części składki na rzecz koła.

Konto koła- Fortis Bank 39-1600-1462-0008-0301-1156-7001

Przypominamy, iż składkę na PZŁ za rok 2016 należy wpłacić do skarbnika koła lub na konto do 15 grudnia 2015r.

Za  zarząd WKŁ 408 "WILK"

Sekretarz WKŁ408 „WILK”

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU

Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów odbywać się będzie w następujących terminach i miejscach:
- 7 marca 2015 roku - Lubin, ul. Sztukowskiego 7E Lokal "Hawana" u Kol. Wiktora Kajetanowicza, od godz. 8:30,
- 7 marca 2015 roku - Głogów, Centrum Aktywności Społecznej w Grębocicach, ul. Kościelna 22, od godz. 13:30,
- 8 marca 2015 roku - Legnica, Kwatera Koła Łowieckiego "Słonka" w Legniczy, Prostynia, od godz. 8:30.

 W związku z powyższym prosimy o dostarczenie trofeów pozyskanych w obwodach okręgu legnickiego do wybranego przez koło miejsca. Trofea można dostarczać indywidualnie bądź też najlepiej zebrać trofea z koła i dostarczyć wszystkie razem. Po ocenieniu przez Komisję trofea zostaną natychmiast zwrócone. Pozostaną tylko trofea zakwalifikowane przez Komisję do wyceny medalowej. W załączeniu przesyłamy druk "Arkusza oceny prawidłowości odstrzału" [arkusz dostępny u Sekretarza Koła - przyp.red.]. Należy go wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego z gatunków (jeleń, sarna, daniel, muflon) oddzielnie (druk "Arkusza..." w formie elektronicznej można również pobrać ze strony ZO PZŁ Legnica www.pzlow.legnica.pl po lewej stronie w  zakładce "pobierz"). Druki te po wypełnieniu należy dostarczyć do ZO PZŁ w terminie do 4 marca 2015 roku. Wszystkie trofea muszą być zaopatrzone w czytelne metryczki.

Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych

Zarząd WKŁ 408 "WILK" informuje, iż w dniu 4 października 2014 roku odbędzie się Polowanie Integracyjne kół głogowskich. Gospodarzem polowania jest Koło Łowieckie "CYRANKA" w Brzegu Głogowskim. Zbiórkę myśliwych wyznaczono na godzinę 7:00 w miejscowości Kromolin (boisko sportowe). Myśliwi z naszego koła, którzy chcą uczestniczyć w Polowaniu Integracyjnym powinni zgłosić ten fakt łowczemu koła do dnia 30 września 2014 roku.

Obchody jubileuszu 60-lecia

30 sierpnia 2014 roku myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 „WILK” w Głogowie obchodzili 60 rocznicę powstania swojego koła. Na miejsce uroczystości wybrano pod głogowską  miejscowość Serby. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:00 mszą świętą koncelebrowaną odprawioną  w intencji myśliwych, w miejscowym kościele p.w. apostołów Piotra i Pawła. We mszy odprawianej przez miejscowego proboszcza ks. Leszka Okpisza oraz kapelana głogowskich myśliwych ks. Stanisława Czerwińskiego uczestniczyli członkowie koła wraz z rodzinami, zaproszeni goście oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Na wstępie głos zabrał Prezes naszego koła Tadeusz Marut, który poprosił o odprawienie mszy świętej w intencji myśliwych i ich rodzin, zaproszonych gości oraz tych kolegów, którzy odeszli już do krainy wiecznych łowów. Uroczysty charakter eucharystii podkreślili nasi myśliwi, którzy brali czynny udział m.in. w czytaniu ewangelii, a także  członkowie orkiestry wojskowej i zespołu sygnalistów myśliwskich, którzy zapewnili oprawę muzyczną. Homilię okolicznościową wygłosił wikary parafii      z Jakubowa.

Po zakończeniu eucharystii Prezes Tadeusz Marut podziękował księżom celebransom za odprawienie mszy świętej intencyjnej oraz zaprosił wszystkich zgromadzonych na dalszą część uroczystości jubileuszowej na tereny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Serbach, gdzie czeka pyszna grochówka wojskowa i gulasz myśliwski. Poprosił  wszystkich do udziału w uroczystym korowodzie, który uda się na główne miejsce dalszych obchodów jubileuszu. W przemarszu główną ulicą Serbów wzięli udział:  poczty  sztandarowe z zaproszonych kół łowieckich okręgu głogowskiego, orkiestra wojskowa  z Żagania, sygnaliści z koła „WILK”, zespoły folklorystyczne Serbowiacy i Grodzianki, zaproszeni goście, myśliwi i członkowie ich rodzin, a także znajomi i miejscowa ludność. Na czele przemarszu stanęli Prezes WKŁ Nr 408 „WILK” Tadeusz Marut, Łowczy Roman Królak i ksiądz kapelan głogowskich myśliwych Stanisław Czerwiński. Idąc w asyście Policji i Straży Pożarnej uczestnicy tego nietypowego orszaku wzbudzili ogromne zainteresowanie mieszkańców oraz przejeżdżających kierowców. Rzadko kiedy w Serbach maszeruje bowiem przeszło 300-osobowy orszak. 

Po dotarciu na teren boiska przy Gminnym Ośrodku Kultury w Serbach, Mistrzyni ceremonii Mirosława Krasicka powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła program dalszej części obchodów jubileuszu. Poprosiła wszystkich o powstanie i zarządziła wprowadzenie pocztów sztandarowych. Na placu przy dźwiękach sygnałów łowieckich swoje miejsca zajęły poczty sztandarowe z koła łowieckiego: „Kszyk” Głogów, „Hutnik” Głogów, „Odra” Głogów, „Cyranka” Brzeg Głogowski i „Szarak” Grębocice oraz poczet gospodarzy – „WILKA” Głogów.  Następnie mistrzyni ceremonii poprosiła o zabranie  głosu Prezesa Tadeusza Maruta, który powitał przybyłych, poprosił wszystkich o zajęcie wyznaczonych miejsc i przedstawił zaproszonych gości.  Na uroczystość przybyło bardzo wielu gości, wśród nich byli: przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Władz Terenowych, Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej,  organizacji i stowarzyszeń,  muzycy orkiestry wojskowej z Żagania,  Zespoły folklorystyczne Serbowiacy i Grodzianki, przedstawiciele Zarządów  zaprzyjaźnionych  Kół Łowieckich, sympatycy łowiectwa oraz myśliwi  wraz                   z  rodzinami i znajomymi.

Z pośród dostojnych gości należy wymienić:

-  Bolesława Tatarzyckiego  – Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej,

-  Stanisława Pępkowskiego - Przewodniczącego Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy,

-  Ryszarda Brylińskiego – Łowczego Okręgowego PZŁ w Legnicy,

-  Zdzisława Rutkiewicza – Łowczego Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze,

-  Rafaela Rokaszewicza – Starostę Powiatu Głogowskiego,

-  Leszka Szulca - Wiceprezydenta Miasta Głogowa,

-  Łukasza Horbatowskiego – Wójta Gminy Kotla,

-  Adama Grzelczaka  – Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów,

-  Bogusława Stankiewicza – Nadleśniczego Nadleśnictwa Przemków,

-  ppłk Adama Kliszkę -  Dowódcę  Garnizonu  Głogów,

-  Stanisława Czerwińskiego – Kapelana myśliwych głogowskich kół,

-  Krzysztofa Sidorowicza  - Komendanta Powiatowego Policji,

-  Przedstawiciela Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze,

-  Jana Gąsiorowskiego -  Prezesa OSP,

-  Mariana Lalaka - Naczelnika OSP Serby,

-  Zygmunta Przytulskiego - Sołtysa miejscowości Serby.

Na uroczystości byli również przedstawiciele niemieckich myśliwych, koledzy: Lothar Lindner  i  Lothar Schloterhose.

Następnie Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 „WILK” w Głogowie Tadeusz Marut wygłosił referat okolicznościowy z okazji 60-lecia powstania koła. W swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania koła wspominając członków założycieli. Przedstawił ewolucję nazwy koła. Wspomniał o tym jak koło przyjmowało we władanie poszczególne obwody. W swoim wystąpieniu Prezes przedstawił w jakich pracach i przedsięwzięciach koło brało udział. Podkreśli zaangażowanie myśliwych we współpracy między innymi z przedszkolami i  szkołami, a także w akcjach sadzenia lasów oraz ich sprzątania. W przeszłości czynnie pomagaliśmy przy budowie strzelnic w Zielonej Górze, w Głogowie  i w Dobrzejowie. Organizowaliśmy zawody strzeleckie dla seniorów oraz „O Miedzianą Rzutkę”. Koło „WILK” współorganizuje polowania zbiorowe głogowskich kół oraz organizuje instruktażowe  polowanie zbiorowe dla uczniów technikum przyrodniczego.  Jesteśmy również obecni we wszystkich ważniejszych wydarzeniach życia społecznego i myśliwskiego. Prezes poinformował również o aktualnej sytuacji  koła, o zarządzanych obwodach oraz o gospodarce łowieckiej prowadzonej w tych obwodach. Prezes nie zapomniał także o myśliwych, którzy odeszli już do krainy wiecznych łowów, na służbę do św. Huberta, wspominając w tym miejscu m.in. o generale Józefie Jaworskim pierwszym prezesie koła.

W swoim wystąpieniu Prezes zaproponował, że dobrze by było gdyby któryś z kolegów myśliwych zajął się opracowaniem monografii koła.

Jednym z najważniejszych momentów części oficjalnej uroczystości było udekorowanie Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 „WILK” w Głogowie oraz  wyróżniających się myśliwych  Medalami Zasługi Łowieckiej. Kapituła Odznaczeń Łowieckich , na swym posiedzeniu w dniu 11.06.2014, postanowiła nadać WKŁ Nr 408 „WILK” w Głogowie Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Na tym samym posiedzeniu Kapituła postanowiła nadać członkom naszego koła Romanowi Królakowi, Markowi Luzarowi i Igorowi Chojnackiemu Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej.  Dekoracji sztandaru oraz wyżej wymienionych myśliwych dokonali Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej Bolesław Tatarzycki,  Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy Stanisław Pępkowski oraz Łowczy Okręgowy PZŁ w Legnicy  Ryszard Bryliński.  Dla wszystkich kolegów myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 „WILK” Zarząd Koła przygotował pamiątkowe imienne ryngrafy jubileuszowe, które w trakcie części oficjalnej zostały wręczone. Podobne ryngrafy oraz okolicznościowe proporczyki otrzymali zaproszeni goście.  

Po tych wszystkich dekoracjach nadszedł czas przemówień i podziękowań. Nie będziemy przytaczali treści wszystkich przemówień – postaramy się kopie najciekawszych zamieścić na naszej stronie internetowej.  Z ciekawszych wystąpień warto wspomnieć tylko przemówienie Starosty Głogowskiego p. Rafaela Rokaszewicza, który m.in.  zadeklarował swoją pomoc przy pracach nad monografią koła oraz w pracach przy ewentualnym odtworzeniu  strzelnicy.

Generalnie wszyscy goście gratulowali i dziękowali za zasługi koła i owocną pracę na rzecz polskiej przyrody oraz lokalnych społeczności. Było wiele  życzeń, gratulacji, dyplomów i upominków.

Na zakończenie części oficjalnej zebrani wysłuchali  koncertu. Jako pierwsza wystąpiła orkiestra wojskowa z Żagania. Następnie wystąpiły zespoły folklorystyczne Serbowiacy i Grodzianki, które wykonały po kilka utworów ludowych. Na zakończenie zaprezentował się  zespół sygnalistów myśliwskich WKŁ Nr 408 „WILK”, prezentując zebranym sygnały i hejnały łowieckie.

Po koncercie Prezes Koła zamknął część oficjalną jubileuszu i  zaprosił wszystkich zebranych na  biesiadę myśliwską.  Wreszcie wszyscy mogli przystąpić do bardziej nieoficjalnego świętowania, a były ku temu naprawdę świetne warunki. Z przyczyn lokalowych część osób zajęło miejsca na Sali Gminnego Ośrodka Kultury, a część przy stołach pod namiotami przygotowanymi na placu przed salą. Jak się po krótce okazało miejsca na wolnym powietrzu były bardziej komfortowe z uwagi na temperaturę panującą na sali.  Jak tradycja myśliwska nakazuje, główne menu składało się przede wszystkim z potraw sporządzonych z dzikiej zwierzyny, między innymi wspaniałe wyroby wędliniarskie przygotowane przez kolegę Jarosława Lachowicza. Stoły uginały się pod rożnego rodzaju smakołykami przygotowanymi przez panie kucharki. Kuchnie polowe, z których przez cały czas części oficjalnej uroczystości ulatniały się smakowite zapachy, otworzyły swoje podwoje i zaczęły wydawać dla wszystkich chętnych przepyszną grochówkę oraz wspaniały gulasz myśliwski. Grochówka i gulasz wydawane były również przybyłym na uroczystości mieszkańcom Serbów. Kolejki przy kuchniach świadczyły, iż przygotowane przez kolegów myśliwych Gustawa Maruta, Marka Chodorowskiego, Bartłomieja Królaka i Zbigniewa Kamińskiego potrawy były przepyszne. Ilość potraw była nie do przejedzenia. Nikt nie może powiedzieć, że był głodny, a żeby nie jeść na sucho  do popitki według uznania były…… kawa, herbata i napoje chłodzące.

Na placu przed salą do tańca przygrywał zespół muzyczny Konglomerat, który nie pozwalał na odpoczywanie. Zebrani świetnie bawili się pląsając „po tartanowym parkiecie” boiska przy GOK-u. W krótkich  przerwach przy stołach słychać było śpiewy według tekstów z przygotowanych wcześniej śpiewników. Piosenki myśliwskie przeplatały się z repertuarem biesiadnym. Widać było, że myśliwska brać to wspaniała wielka rodzina, która potrafi się świetnie bawić. Świadczyć o tym może to, że zabawa trwała do wczesnych godzin porannych.

Uroczystość Jubileuszowa była okazją do spotkań i wielu wspomnień. Niektórzy koledzy spotkali się po latach.  Wspominano minione czasy oraz kolegów, którzy już od nas odeszli,  zarówno tych którzy znaleźli sobie inne koła jak i tych, którzy poszli na wieczną służbę do Św. Huberta w krainie  wiecznych łowów. Przy stołach prowadzono gorące rozmowy chwaląc się niezwykłymi przygodami i przeżyciami łowieckimi.

Pomysłowi zorganizowania takiej imprezy w Serbach trzeba przyklasnąć, bo to jeden z elementów promocji łowiectwa wśród miejscowej ludności.  Miejmy nadzieję, iż obchody jubileuszu, w czasie gdy wokoło tyle skrajnych opinii na temat myśliwych i łowiectwa, pokazały zebranym z jak najlepszej strony środowisko myśliwych z ich specyficznym językiem, umiłowaniem tradycji, poszanowaniem przyrody i  ceremonii. Bądź co bądź myśliwi to ludzie z pasją, a tego często nam brakuje. W kuluarach  słychać było wiele ciepłych słów na temat myślistwa. Mamy nadzieję, że takie imprezy zmienią nastawienie tej części społeczeństwa, która nie znając środowiska myśliwych ma o nich niezbyt przychylną opinię.

Sądzimy, że wszystkim przybyłym podobały się obchody naszego jubileuszu. Mamy nadzieję, iż nikt nie wyszedł głodny i smutny. Jeżeli jednak zdarzyłoby się, że coś było nie tak, to Zarząd WKŁ Nr 408 „WILK” ze swojej strony pragnie wszystkich niezadowolonych przeprosić.

Żałujemy, że nie wszyscy członkowie koła uczestniczyli w uroczystościach jubileuszu. Mamy nadzieję, że niniejsza relacja oraz pozytywne opinie przybyłych na jubileusz przyczynią się w przyszłości do wyższej frekwencji może nawet i stu procentowej.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 408 „WILK” w Głogowie dziękuje wszystkim przybyłym i już dziś zaprasza na kolejny jubileusz.

Relacja fotograficzna.

Tekst opracował: kolega Marek Luzar

  

Informujemy, że zgodnie ze Statutem PZŁ Dział V § 181 pkt 3 składka członkowska za rok 2013 winna być uregulowana w terminie do 15. grudnia 2012 roku. Prosimy o wpłacanie składki: gotówką skarbnikowi Koła lub przelewem na konto Koła.

Zarząd WKŁ 408 "WILK"


Uchwała nr 27/2012
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie
wysokości składki członkowskiej,
rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego
i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego
oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2013

Działając na podstawie § 108 pkt 10 oraz §180 i 181 ust. 1, 2 i 6 statutu PZŁ, Naczelna Rada Łowiecka stanowi, co następuje:
1. Wysokość składki członkowskiej na rok 2013 wynosi:
a)  składka normalna – 282 zł (plus ubezpieczenie 33 zł) – razem 315 zł,
b)  składka ulgowa – 141 zł (plus ubezpieczenie 33 zł) – razem 174 zł.
2. Zasady wypłacania i podziału składki pomiędzy budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego pozostają bez zmian.
3. Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w 2013 roku wynosi 846 zł.

Uzasadnienie
Składka członkowska w stosunku do roku 2012 ulega zwiększeniu:
•    normalna o trzynaście złotych,
•    ulgowa o siedem złotych.
Podwyższona składka spełnia wymogi określone w § 181 ust.1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, nie przekraczając 10% wskazanego tam wynagrodzenia, które w drugim kwartale 2012 roku wynosiło 3586,75 zł .
Wzrost składki uzasadniony jest planowanym wzrostem inflacji o ok. 4 - 4,5 %.
Wysokość opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem członków Polskiego Związku Łowieckiego i osób wykonujących prace na rzecz gospodarki łowieckiej podwyższona zostaje o 2 złote. Spowoduje to wzrost sumy gwarantowanej w przypadku ubezpieczenia OC z kwoty 350000 zł do kwoty 400000 złotych jak również wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 30000 zł do 35000 złotych.

/-/ Andrzej Gdula
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY SŁUŻĄCE DO ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIA WŚCIEKLIZNY

Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzą ich immunologiczną odporność.

Przynęty zawierające szczepionkę przeciwko wściekliźnie mają kształt ściętego stożka. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający szczepionkę.

Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.

Dla zachowania ostrożności, prosimy przy ewentualnym kontakcie przynęty z otwartą raną, jamą ustną czy nosem gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

Na terenie objętym szczepieniem, w ciągu 3 tygodni po wyłożeniu przynęt nie należy spuszczać psów ze smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku kontaktu zwierząt domowych z przynętą należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Przynęty ze szczepionka doustną są dopuszczone do szczepienia lisów.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zapobiegania wystąpienia wścieklizny w zwierząt.

Dziękujemy!